ภาษีสุราใหม่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ การเป็นศูนย์กลาง ของการท่องเที่ยว

ภาษีสุราใหม่

ภาษีสุราใหม่ หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบมาตรการ ส่งเสริมประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ การเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว และกระตุ้นเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติและชาวไทย โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตราภาษีสุราเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงอัตราภาษีสินค้าสุราแช่ และภาษีสุราแช่พื้นบ้าน อาทิ อุ กระแช่ สาโท ขณะที่สุราแช่ที่มีสุรากลั่นผสม อาทิ โซจู ตั้งเป็นพิกัดใหม่แยกจากสุราแช่ รวมถึงอัตราภาษีไวน์ และไวน์ผลไม้ โดยยกเลิกการจัดเก็บภาษีจากการแบ่งชั้นของราคา และกำหนดให้มีการ

จัดเก็บภาษีเป็นอัตราเดียว เสีย ภาษีสรรพสามิต สุรา เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงอัตราภาษีสถานบริการ ซึ่งประกอบกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 1 ปี หรือสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  แหล่งข่าวระดับสูง จากบริษัทผู้นำเข้า และจำหน่ายไวน์หลายราย ต่างแสดงความเห็น

ไปในทิศทางเดียวว่า มติ ครม. ดังกล่าวจะส่งผล ให้ผู้ประกอบการไวน์ ที่มีไวน์นำเข้าอยู่ในสต๊อก หรือผู้ที่เพิ่งจะอิมพอร์ตเข้ามา เมืองพริบพรี จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากสินค้าดังกล่าว ได้เสียภาษีไปแล้ว และสินค้าที่มีอยู่ในตลาดจะราคาสูง เมื่อเทียบกับไวน์ลอตใหม่ที่นำเข้าตามมติ ครม. เพราะเสียภาษีไปแล้วและเสียใน

อัตราสูงกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น คงต้องรอจนกว่าสต๊อก ที่อยู่ในตลาดค่อย ๆ ทยอยขายออกไป จนใกล้จะหมดหรือหมดลง เสีย ภาษีสรรพสามิต สุรา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน ภาษีสุรา ต่างประเทศ และทางออกของผู้ประกอบการอย่างหนึ่งก็คือ การอิมพอร์ตเข้าใหม่ เพื่อเอามาถัวเฉลี่ยราคากับไวน์ในสต๊อกเดิม

เพื่อไม่ให้เอเย่นต์ หรือผู้แทนจำหน่ายได้รับผลกระทบ ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการไวน์ กล่าวว่า จากการคำนวณจากอัตราภาษีไวน์ที่ปรับลดลงดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่า ไวน์ที่อิมพอร์ตเข้ามาใหม่ จะลดราคาลงขวดละประมาณ 100-200 บาท (ขึ้นอยู่กับค่าเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน) อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ ครม.มีมติออกมา ตอนนี้

หลาย ๆ ค่ายต่างชะลอการนำเข้าไวน์ลอตใหม่ และรอให้กฎหมาย มีผลบังคับใช้หรือประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาก่อน “อีกด้านหนึ่ง ภาษีสุราใหม่ เมื่อภาษีไวน์ถูกลง ก็อาจจะมีผู้ประกอบการ ที่นำเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็จะส่งผลกระทบ กับผู้ประกอบการไวน์ไทย เว็บพนัน แทงบอลออนไลน์ หรือผู้ประกอบการ

ที่ได้มีการลงทุนตั้งแต่ปลูก ผลิต และจำหน่าย” ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ก็มีหลายหน่วยงาน ได้จัดทำประมาณการ จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2567 เอาไว้ที่ประมาณ 34 – 35 ล้านคน และหลังจากมาตรการดังกล่าว ภาษีสุรา ต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ คาดว่าจะทำให้

รายได้จากการจับจ่ายใช้สอย ของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากประมาณการเดิม 1.49 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นประมาณ 2,900 ล้าบาท ภายใต้สมมุติฐานจำนวนนักท่องเที่ยว ไม่เพิ่มขึ้นจากที่ได้ประมาณการเอาไว้ แต่ถ้าจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณการ

เอาไว้ ก็จะทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อีกLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *